2018-03 %2

05.03.2018 ÷ 09.03.2018

  • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Materiałów do oceny wpływu na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
  • określenie programu robót geologicznych dla autostrady, węzłów, dróg poprzecznych, jezdni dodatkowych, MOP i zbiorników,
  • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Programu Robót Geologicznych.

12.03.2018 ÷ 16.03.2018

  • realizacja prac związanych z wykonaniem badań tomografii elektrooporowej ERT;
  • realizacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych;
  • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno -wysokościowymi autostrady A2,
  • kontynuacja prac projektowych nad rozwiązaniami sytuacyjno -wysokościowymi dróg poprzecznych, kolidujących z przebiegiem autostrady.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com